Privacyverklaring

Equine Body and Mind Balancing, gevestigd aan Zwanebloemweg 66 1433 WE Kudelstaart, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
CONTACTGEGEVENS:
https://www.equinebodyandmindbalancing.nl,
[email protected],
Zwanebloemweg 66
1433 WE Kudelstaart
+31 (0) 652421850
Kvk: 65924479

Malu Berserik is de Functionaris Gegevensbescherming van Equine Body and Mind Balancing. Zij is te bereiken via [email protected]

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Equine Body and Mind Balancing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:
Equine Body and Mind Balancing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Equine Body and Mind Balancing analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van de diensten en producten af te kunnen op jouw voorkeur
- Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk verplicht toe zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Equine Body and Mind Balancing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Equine Body and Mind Balancing) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:
Equine Body and Mind Balancing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 2 jaar na het laatste contact met de klant die een dienst of product heeft afgenomen voor de volgende persoonsgegevens: Voor- en Achternaam, Adres, Telefoonnummer, Bankgegevens en Emailadres.
Wanneer je je alleen hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaren wij je Voor- en Achternaam en Emailadres totdat jij jezelf hebt uitgeschreven.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:
Equine Body and Mind Balancing zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingaangifte. Met bedrijven (boekhouder) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Equine Body and Mind Balancing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WE GEBRUIKEN:
Equine Body and Mind Balancing gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website opgeslagen wordt op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij onze website hiermee optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook mag je altijd opvragen welke gegevens wij van jou hebben bewaard. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Equine Body and Mind Balancing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:
Equine Body and Mind Balancing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Equine Body and Mind Balancing
Malu Berserik
Zwanebloemweg 66
1433 WE Kudelstaart

Kvk: 65924479

https://www.equinebodyandmindbalancing.nl
[email protected]

+31 (0) 652421850